Spørgsmål og svar

Her finder du svar på en række af de spørgsmål, vi typisk får om kystbeskyttelse generelt og projektet specifikt


1)
SPØRGSMÅL

Er det politisk bestemt, at det skal være strandfodring?

SVAR
Rådgiverne er bestilt til at komme med forslag til den mest optimale kystbeskyttelse langs Nordkysten. En politisk beslutning afventer et mere fyldestgørende beslutningsgrundlag.

..................................................................................................................................


2)
SPØRGSMÅL
Er det politisk bestemt, at der skal arbejdes med en 25 – 50 års årsperiode på basisfremskrivningen af den historiske kysterosion?

SVAR
Det fremgår af ”Vejledning til lov om kystbeskyttelse”, at behovet for erosionsbeskyttelse vurderes inden for en tidshorisont, der typisk vil være 25 år. Rådgiverne er bedt om at vurdere, hvilken årsperiode/tidsspænd, det vil være tekniske forsvarlig at operere med. En politisk beslutning afventer et mere fyldestgørende beslutningsgrundlag.

Link til vejledningen http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/108
52/25/vejledn_til_lov_om_kystbeskyt_2009_15sep(1).pdf

..................................................................................................................................

3)
SPØRGSMÅL

Er det politisk bestemt, at der skal foretages en vurdering af betydningen af havspejlsstigningerne over de kommende 20-25 år?

SVAR
Rådgiverne er blevet bedt om at tage højde for klimaforandringer; herunder havspejlsstigninger. Rådgiverne er bedt om at vurdere, hvilken årsperiode/tidsspænd, det vil være tekniske forsvarlig at operere med. Der skal som udgangspunkt tages udgangspunkt i officielle standarder (DMI). En politisk beslutning afventer et mere
fyldestgørende beslutningsgrundlag.

..................................................................................................................................


4)
SPØRGSMÅL

Er det politisk bestemt, at der ikke skal foretages en gennemgang af de eksisterende kystsikringsanlæg?

SVAR
Den politiske styregruppe har besluttet, at der i projektets nuværende fase ikke skal være en gennemgang af de eksisterende kystbeskyttelsesanlæg langs Nordkysten.

..................................................................................................................................


5)
SPØRGSMÅL

Hvordan kan eksisterende beskyttelsesanlæg vurderes i forhold til de estimerede standardløsninger, når der ikke foretages en gennemgang og registrering af de eksisterende
anlæg?

SVAR
Rådgiverne er bedt om at komme med en række eksempler på standardløsninger på Nordkysten. Først på et senere tidspunkt vil der ske en mere konkret vurdering af eksisterende anlæg (jf. svar på spørgsmålet ovenfor).

..................................................................................................................................


6)
SPØRGSMÅL

Hvilke overordnede delstrækninger skal lægges til grund for den overvejende beskrivelse af behovet?

SVAR
Rådgiverne er bedt om at komme med bud på om/hvordan kysten kan inddeles i
delstrækninger. Parametre vil eksempelvis være geologi, kystorientering, historisk kysterosion med mere.

..................................................................................................................................


7)
SPØRGSMÅL

Hvorfor tages der udgangspunkt i en ikke kendt reaktion fra Kystdirektoratet omkring
strandfodring, og dermed ikke behandlede løsninger uden strandfodring?

SVAR
Rådgiverne er bedt om at komme med et bud på en løsning, som vil være den bedst egnede på Nordkysten. De er ikke bedt om udelukkende at fokusere på en løsning med sand. Dog skal en løsning kunne opnå tilladelse fra Kystdirektoratet, som er myndighed på
området.

Blandt forskere, rådgiver og Kystdirektoratet er der enighed om, at Nordkysten mangler tilførsel af sand. En samlet kystbeskyttelsesløsning på Nordkysten vil efter al sandsynlighed indeholde en løsning hvor sand er et væsentligt element.

Det tekniske forprojekt skal give indikation på, hvordan strækninger kan prioriteres, hvor der skal fodres, samt hvilke mængder der er tale om.

..................................................................................................................................


8)
SPØRGSMÅL

Hvorfor tages der ikke stilling til havnenes negative indvirkning på den naturlige vandring
langs kysten?

SVAR
På nuværende tidspunkt (april 2017) er der et overordnet fokus på hele kysten. Det ligger ikke inden for rammerne af det tekniske forprojekt at beskrive forhold omkring havne, ligesom mulige negative påvirkninger fra andre eksisterende anlæg ikke
behandles.

..................................................................................................................................


9)
SPØRGSMÅL
Hvordan kan et demonstrationsprojekt håndtere så forskellige kyststrækninger, og hvordan vil den forskel indgå i udvælgelsen?

SVAR
Det er politisk vedtaget, at der skal arbejdes med en demonstrationsstrækning i Gribskov
Kommune. Rådgiverne er bedt om at identificere en strækning, som rummer kompleksiteten på Nordkysten.

..................................................................................................................................


10)
SPØRGSMÅL
Hvilke kriterier ligger til grund for udvælgelsen af delstrækninger, når nuværende kystsikringer undersøges og vurderes?

SVAR
Det er blot én af de ting rådgiverne skal svar på i rapporten. Men eksempelvis geologi,
kystorientering med mere forventes at blive parametre.

..................................................................................................................................


11)
SPØRGSMÅL
Vurdering af naturligt sandkredsløb, tages der højde for havnenes negative indvirkninger?

SVAR
Rådgiverne er bedt om at vurdere, om det kan give mening at tale om ”naturlige
sandkredsløb”. Det forventes, at rådgiverne på et overordnet plan forholder sig til havne og eksisterende kystsikring; herunder deres eventuelle negative indvirkning.

..................................................................................................................................


12)
SPØRGSMÅL
Medtages de sandmængder der stoppes af havnene?

SVAR
Rådgiverne er bedt om at vurdere den samlede mængde sand, der er behov for på Nordkysten.

..................................................................................................................................


13)
SPØRGSMÅL
Hvad er baggrunden for, der foreslås en strækning i Gribskov Kommune for
gennemførsel af et demostrationsprojekt – kontra de to andre kommuner?

SVAR
Det har været et politisk ønske, at der skal arbejdes med en demonstrationsstrækning i
Gribskov Kommune (jf. spørgsmål 9).

..................................................................................................................................


14)
SPØRGSMÅL
Hvilke forudsætninger ligges til grund for vurdering af, om en samlet løsning for hele
kysten på lang sigt er billigere end vedligeholdelse af enkeltstående anlæg, når de
eksisterende anlæg ikke er registreret og dokumenteret?

SVAR
De nuværende kystbeskyttelsesanlæg/-foranstaltninger er ikke tilstrækkelige. Desuden mangler der tilførsel af sand. Projektet har fokus på at sikre en samlet kystbeskyttelse af Nordkysten, billigt og effektivt. Rapporten skal derfor indeholde bud på en samlet løsning.

..................................................................................................................................


15)
SPØRGSMÅL
Hvordan tages der højde for det vedligeholdskrav, der er på eksisterende anlæg i henhold til godkendelser fra Kystdirektoratet?

SVAR
Det har ikke på nuværende tidspunkt været en del af opgaven til rådgiverne. Det forventes, at problemstillingen vil blive håndteret i en senere fase.

..................................................................................................................................


16)
SPØRGSMÅL
Hvorfor skal der ikke fremlægges budgetoverslag for delstrækninger i de øvrige
kommuner? Eller er 5 og 3 lige?

SVAR
Det er politisk vedtaget, at der i første omgang skal arbejdes med en delstrækning i Gribskov Kommune (jf. spørgsmål 9 og 13). Derfor indgår det ikke på nuværende tidspunkt (april 2017) at komme med budget for delstrækninger i Halsnæs eller Helsingør kommuner.

..................................................................................................................................