Om Nordkystens Fremtid

Her fortæller vi, hvorfor det er så væsentligt at beskytte Nordkysten, og så giver vi dig et overblik over, hvor langt vi er nået.

Højvande og storme har de senere år gnavet løs - især stormen Bodil tog store bidder af kysten og ødelagde for millioner af kroner. Formålet med projektet Nordkystens Fremtid er derfor at beskytte både ejendomme, anlæg, strande, naturarealer og kulturværdier langs den nordsjællandske kyst.

Den bedste beskyttelse
Analyser af Nordkysten og dens erosionspres viser, at den bedste beskyttelse mod kronisk og akut erosion er en kombination af strandfodring med sand, grus og ral og skråningsbeskyttelser opbygget af sten.

Derfor arbejder vi på at realisere denne løsning. Nordkystens Fremtid omfatter udelukkende den fælles strandfodring, mens opgraderinger af skråningsbeskyttelse er den enkelte grundejers ansvar.

Projekt Nordkystens Fremtid er et stort projekt og kræver meget planlægning. Der er adskillige elementer, som skal falde på plads, før strandfodringen kan påbegyndes. Anlægsstart forventes i slutningen af 2021.

Det begyndte med et fælles håndslag i 2014
Politikerne i de tre byråd i Halsnæs, Gribskov og Helsingør Kommuner valgte i 2014 at indgå i det formelle samarbejde om et fælles kystbeskyttelsesprojekt, ’Nordkystens Fremtid’.

De traf senere en principbeslutning om, at alle grundejere i første række og eventuelt grundejere op til 300 meter fra kysten kan betale en del af kystsikringen.

En juridisk afklaring, udarbejdet af Horten-advokaterne, slår fast, at kommunerne kan pålægge borgere i de tre kommuner, der har direkte nytte af kystbeskyttelsen, at betale for det.

Det tekniske forprojekt gav grønt lys
I 2015 blev det tekniske forprojekt sat i gang - det skulle vise, om der overhovedet var grundlag for at sikre kysten med en kombination af hård og blød kystsikring på tværs af kommunegrænser.

Det skulle også kaste lys over, hvordan det vil påvirke naturen, hvad kommunerne kan gøre inden for lovens rammer, og hvordan kommunerne kunne fordele omkostningerne.

I august 2016 var konklusionerne klare: Det er muligt at sikre kysten med en kombination af hårde og bløde anlæg uden stor gene for naturen. De tre byråd tog stilling til rapportens konklusioner i oktober 2016 og valgte at fortsætte samarbejdet.

Derudover blev det også klart, at det er muligt at lave en kapitel 1a-sag. Det betyder, at projektet kan finansieres gennem en betalingsmodel, hvor grundejerne betaler for kystbeskyttelsen.

Det videre arbejde frem mod tilladelse til strandfodring
I begyndelsen af 2017 holdt de tre kommuner de første orienteringsmøder for alle borgere som supplement til den løbende orientering af projektets nærmere interessenter som for eksempel miljøorganisationer og kystlag.

Senere i 2017 blev der indgået aftale med Niras om rådgivning til den samlede forprojektering. På den baggrund er der foretaget en detaljeret registrering af blandt andet tilstanden af den eksisterende kystbeskyttelse, bathymetri, topografi og nuværende sedimenter på strækningerne. Det indgår alt sammen i et kystteknisk projekt, der også danner baggrund for det myndighedsprojekt, der skal sikre sand på Nordkysten.

Miljøvurdering af projektet
I 2019 bliver der foretaget en miljøvurdering af anlægsprojektet. Det skal vurderes, hvilken indvirkning projektet har på miljøet, og eventuelle afværgeforanstaltninger vil blive beskrevet.

Efterforskning af råstoffer
I starten af 2019 er der gennemført en indledende efterforskning af tre udpegede områder i Kattegat for at finde ud af, hvor man kan hente de anbefalede mængder sand, grus og ral. Der skal ligeledes udarbejdes en miljøvurdering for råstofindvindingen, inden man ansøger om indvindingstilladelse for et eller flere områder.

Bidragsfordeling
2019 er ligeledes året, hvor politikerne tager stilling til en bidragsmodel for fordeling af anlægsudgifter, og i starten af 2020 forventes politisk stillingtagen til kystbeskyttelsestilladelse til gennemførelse af projektet, som både indeholder de tekniske løsninger og bidragsfordelingen.

Her kan du se kommunernes oversigt over procesplanen for Nordkystens Fremtid fra 2019 og frem:

TIDS- OG PROCESPLAN